แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP)

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP)

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP)

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP) คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงานกรมการค้าระหว่างประเทศ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร พฤษภาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP)

ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าระหว่างประเทศ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP) รูปแบบการสั่งซื้อ
รูปแบบการสั่งซื้อ แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP)

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ศึกษาวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ความ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของโลกในปัจจุบัน และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศของ ไทย อาทิ กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความผันผวนของระบบ การเงิน สถานการณ์ทางการค้าต่างๆ และสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น รวมทั้ง ได้จัด ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบายและมาตรการ ต่างๆ ให้สามารถด าเนินภารกิจการขยายการค้าระหว่างประเทศของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมฯ ได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล แผน แม่บทกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2555-2564 ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559-2564 และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ ภารกิจหลักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2553 1 ให้กรมส่งเสริมการส่งออกมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้าและ ธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของ ประเทศไทย วิสัยทัศน์ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย ภายในปี 2564

พันธกิจ 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 2. ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย 3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย 4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมองค์กร DITP DRIVE D = Dedicated มุ่งมั่น ขยัน อดทน R = Responsive ผลลัพธ์ฉับไว I = Integrity ธ ารงค์ไว้ซึ่งคุณธรรม V = Value Creation สร้างสรรค์สิ่งใหม่ E = Excellent เพื่อการค้าไทยเป็นเลิศ วัฒนธรรมองค์กร ความพร้อมในการปรับตัวเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมการค้าระหว่างประเทศ 2561 (DITP) จาก 1 รีวิว

  1. webmaster

    เนื้อหาปรับปรุง 2561 ตามประกาศรับสมัครล่าสุด

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.